Ett strukturerat och motiverande medarbetarsamtal


För den högpresterande medarbetaren är ett välstrukturerat medarbetarsamtal en stor motivation. Utifrån samtalet utvärderas det gångna årets prestation och en plan läggs för kommande år. Genom att tillsammans med chefen få möjlighet att diskutera framsteg motiveras medarbetaren att fortsätta utvecklas i organisationen.

För många chefer i dag är det svårt att förbereda sig inför det årliga medarbetarsamtalet. Det är oklart var förra årets dokumentation finns och nya chefer har ofta ingen möjlighet att veta vad som sades mellan medarbetaren och den gamla chefen. Genom att använda vår programvara slipper din organisations chefer hålla ordning på olika papper och får i stället all information samlad på en plats.

I medarbetarsamtalsmodulen får chefer stöd i att hantera och dokumentera sina medarbetarsamtal. Både HR-avdelningen och chefer har möjlighet att skapa egna mallar för samtalen i systemet som stödjer den individuella processen för medarbetarsamtal. Fördelen med att skapa egna mallar är att HR-avdelningen vet att relevanta frågor ställs till medarbetaren och att samtalet blir av.

Före medarbetarsamtalet skickas frågorna ut till respektive medarbetare via mail med en länk. Detta görs för att medarbetaren ska kunna förbereda sig inför samtalet och för att både chef och medarbetare ska ha samma bild av det kommande samtalets syfte och upplägg.

Varje medarbetarsamtal utmynnar i dokumentation av medarbetarnas individuella utvecklingsplaner vilka kommer att kunna följas upp löpande under året. Graden av måluppfyllelse kan sedan utvärderas i ett efterkommande lönesamtal.

Dokumentationen av medarbetarsamtalet likväl som utvecklingsplanen sparas i systemet på medarbetaren. Det innebär att informationen från tidigare medarbetarsamtal inte försvinner vid byte av chef för enheten, vilket underlättar både för chefer och medarbetare. Via startsidan kan HR-funktionen följa var i organisationen särskilda åtgärder behöver vidtas för att stödja chefer som ännu inte genomfört sina samtal.