Lönerevision – lönesamtal, prestationsbedömning och lönekriterier


Lönerevisionsmodulen sammankopplar flertalet moduler för att ge både HR-avdelningen och cheferna stöd genom hela löneprocessen hos arbetsgivaren. I löneprocessen ingår medarbetarsamtalet, prestationsbedömningen och lönesamtalet – detta eftersom dessa funktioner ligger till grund för lönesättningen i organisationen. För HR finns stöd för att göra prognoser, beräkna budget och fördela löneökningsutrymme till organisationens chefer utifrån krav i kollektivavtal och utifrån egna lönepolitiska prioriteringar. I lönerevisionen får cheferna del av löneökningsutrymmet och stöd för fördelning av detta utifrån medarbetarnas måluppfyllelse och prestation samt utifrån aktuell lönestruktur.

Lönesamtal för att utvärdera måluppfyllelse
I modulen för lönesamtal finns möjligheter att utvärdera måluppfyllelse utifrån målen som har satts upp i medarbetarsamtalet samt att bedöma medarbetarens prestationer utifrån organisationens lönekriterier. Den samlade bedömningen presenteras för medarbetaren i lönesamtalet, vilket dokumenteras i programvaran. Med stöd av så kallade spindeldiagram presenteras både chefens och medarbetarens syn på prestationen under det gångna året.

Prestationsbedömning av organisationens medarbetare
Modulen för prestationsbedömning har utvecklats för att säkerställa att prestationsbedömning genomförs på samma sätt i hela organisationen. Genom att skapa lönekriterier i systemet kan organisationen själv tydliggöra vilka prestationer som ska belönas samt hur bedömningen av dessa ska ske.

I modulen genomför chefer en systematisk bedömning av medarbetarnas prestationer samtidigt som medarbetarna själva kan logga in i systemet och genomföra en självskattning utifrån samma lönekriterier. Om chefen och medarbetaren har olika syn på prestationen finns ett tydligt område att samtala om på det efterkommande lönesamtalet.

Lönekriterier
Lönekriterier handlar om att ge en individ rätt lön både utifrån personens prestationer på arbetsplatsen och utifrån kompetens. För att uppnå en viss nivå krävs att lägre nivåer också har uppnåtts.