Vad är lönekartläggning

Här får du veta mer om vad diskrimineringslagen säger om löner, vem som är skyldig att göra en lönekartläggning och vilka fördelar som kommer med lönekartläggning. Om du vill veta hur lönekartläggningsprocessen går till – steg för steg – kan du klicka på länken i rutan.
”Sysarbs långa erfarenhet av arbetsvärdering och lönekartläggning i kommuner bidrar till ett väl genomarbetat resultat i den årliga lönekartläggningen.”Helsingborgs stad
Jämställdhet
Det främsta syftet med en lönekartläggning är att säkerställa jämställda löner. Om skillnaderna är osakliga och har direkt eller indirekt samband med kön ska de åtgärdas.

Lagkrav
Från den 1 januari 2017 är alla arbetsgivare med minst 10 anställda skyldiga att varje år kartlägga och analysera löneskillnader med avseende på kön. Arbetsgivaren ska även dokumentera sin kartläggning. Arbetet med lönekartläggningen, analysen och upprättandet av en särskild handlingsplan ingår i arbetsgivarens skyldigheter för att främja jämställdhet. Lönekartläggning är ett lagstadgat krav och arbetsgivare som inte uppfyller kraven kan dömas till vite av Nämnden mot diskriminering.

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en tillsynsmyndighet, vilket innebär att DO kan kontrollera att en arbetsgivare följer diskrimineringslagen.

Fördelar med lönekartläggning
• Jämställd arbetsplats
Genom att arbeta strategiskt med lönebildningsfrågor bidrar arbetsgivaren till att skapa en jämställd arbetsplats där de löneskillnader som finns är sakliga, och inte beror på kön.

• Stärker varumärket
Att göra lönekartläggningar regelbundet bidrar till att stärka bilden av en trovärdig, modern och attraktiv arbetsgivare.

• Fortsatt lönebildningsarbete
Lönekartläggning är grunden för ett strategiskt lönebildningsarbete. Organisationen får underlag att arbeta vidare med lönebildning med innehåll som lönesättning, lönerevision, lönespridning, rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor och mångfaldsarbete.

Intresserad av att veta mer?

Vart du än befinner dig i Sverige så träffar vi dig gärna för ett förutsättningslöst möte! 


Möt en av våra säljare!